DOLAR 8,55961.06%
EURO 10,36510.91%
ALTIN 512,110,78
BITCOIN 3431363,12%
Denizli
22°

HAFİF YAĞMUR

17:09

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

  • Yeni Footer 1
  • Yeni Footer 1
  • Yeni Footer 1
  • Yeni Footer 1
  • Yeni Footer 1
  • Yeni Footer 1
  • Yeni Footer 1
X
OKAN BURUK BUGÜN PAÜ’DE

OKAN BURUK BUGÜN PAÜ’DE

ABONE OL
25.09.2018 17:29
OKAN BURUK BUGÜN PAÜ’DE
0

BEĞENDİM

ABONE OL

PAÜ Spor Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si ‘Spor B ilim­le­ri Et­kin­lik­le­ri’ kap­sa­mın­da bugün Ak­hi­sars­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Okan Buruk’u öğ­ren­ci­ler­le bu­luş­tu­ru­yor.

Pa­muk­ka­le Üni­ver­si­te­si Spor Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si’nin bu yıl dör­dün­cü­sü­nü ger­çek­leş­tir­di­ği Spor Bi­lim­le­ri Et­kin­lik­le­ri bugün baş­lı­yar ve üç gün sü­rey­le de devam edecek. Et­kin­lik­ler kap­sa­mın­da ilk gün Ak­hi­sars­por’un tek­nik di­rek­tö­rü Okan Buruk öğ­ren­ci­ler­le bu­lu­şa­cak.
Tür­ki­ye’de spo­run önde gelen tem­sil­ci­le­ri­ni öğ­ren­ci­ler­le bu­luş­tu­ran et­kin­lik­te beden eği­ti­mi ve spor­da tek­no­lo­ji kul­la­nı­mı, gi­ri­şim­ci­lik, fit­ness sek­tö­rü ve diğer ko­nu­lar­da çe­şit­li pa­nel­ler, ça­lış­tay­lar ve su­num­lar ger­çek­leş­ti­ri­lecek.  Et­kin­lik­ler kap­sa­mın­da, dok­to­ra, yük­sek li­sans ve li­sans öğ­ren­ci­le­ri sek­tör­de ba­şa­rı­lı ki­şi­ler ve uy­gu­la­ma­la­rı ya­kın­dan görme fır­sa­tı ya­ka­lar­ken, aynı za­man­da kendi pro­je­le­ri­ni de sunma fır­sa­tı bu­lu­yor­lar.

Ko­mi­te Baş­ka­nı Doç. Dr.  Gökçe Er­tu­ran İlker; “Tür­ki­ye’de başka bir ör­ne­ği ol­ma­yan uy­gu­la­ma sa­ye­sin­de, öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin viz­yo­nu­nu ge­niş­let­mek, sek­tör­le bir araya ge­tir­mek, aka­de­mik ve uy­gu­la­ma­lı ça­lış­ma­lar­la il­gi­li öğ­ren­ci­le­rin dik­ka­ti­ni çek­mek ve sek­tör tem­sil­ci­le­ri­ne de Pa­muk­ka­le Üni­ver­si­te­si Spor Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si’nde ya­pı­lan güzel iş­ler­le il­gi­li bilgi ver­mek için baş­la­dı­ğı­mız et­kin­lik­ler tah­mi­ni­miz­den de fay­da­lı oldu ve git gide bü­yü­yor. Artık bir­çok ünlü ve ba­şa­rı­lı kurum ve ku­ru­luş, me­zun­la­rı­mı­za ve staj­yer­le­ri­mi­ze fark­lı ve özen­li ba­kı­yor. Bu an­lam­da Rek­tö­rü­mü­ze ve Üni­ver­si­te yö­ne­ti­mi­mi­ze, spon­sor­la­rı­mı­za ve da­ve­ti­mi­ze yanıt veren ka­tı­lım­cı­la­ra çok te­şek­kür edi­yo­ruz” dedi.

Bugün et­kin­li­ğin öğ­le­den ön­ce­ki bö­lü­mü li­sans öğ­ren­ci­le­ri­nin su­num­la­rı ile ger­çek­le­şecek. Öğ­le­den sonra ise Rıd­van Ek­mek­ci’nin mo­de­ra­tör­lü­ğün­de ‘Tür­ki­ye’de Sporu Yö­net­mek’ baş­lık­lı se­mi­ner ger­çek­le­şecek. 13:30’da Arda Coş­kun ve  Beren Kay­rak­çı Çe­ti­ner ‘Spor­cu Tarzı Per­for­mans’ baş­lık­lı pa­nel­de ko­nu­şa­cak. Ak­hi­sars­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Okan Buruk’un ka­tı­la­ca­ğı ve Utku Alem­da­roğ­lu’nun yö­ne­te­ce­ği söy­le­şi ise saat 16:30’da baş­la­ya­cak. Bu et­kin­li­ğin ar­dın­dan me­zun­lar pilav günü et­kin­li­ği ger­çek­le­şecek. Tüm ça­lış­ma­lar Spor Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si’nde ger­çek­le­şecek.
Et­kin­li­ğin 3 Mayıs’taki bö­lü­mün­de ise Nevin Bey­do­ğan, Cemal Özmen ve Fatir Er­türk­men’in pa­na­list­li­ğin­de ‘Ege Böl­ge­si ve Spor­da Gi­ri­şim­ci­lik’ ma­sa­ya ya­tı­rı­la­cak. Öğ­le­den sonra Spor Bi­lim­le­rin­de Aka­de­mik Ka­ri­yer Plan­la­ma ve Yurt Dışı Eği­tim Fır­sat­la­rı içe­rik­li panel, “Ant­ren­man Yükü Ta­ki­bi’ se­mi­ne­ri ve GPS kul­la­nı­mı­na iliş­kin ça­lış­tay ger­çek­le­şecek. Et­kin­lik 4 Mayıs günü ça­lış­tay, sunum ve pa­nel­ler­le sü­recek.

En az 10 karakter gerekli

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. Künye